Category basa sunda

Medar Artikel Basa Sunda

Artikel teh ngabogaan harti salaku hiji karangan faktual (non fiksi) ngeunaan hiji masalah sacara lengkap, anu panjang teu tangtu, pikeun dimuat di media massa. Artikel kaasaup oge kategori tulisan views(sawangan, nyaeta tulisan anu eusina sawangan, ideu, opini, kumaha nu nulis…

Materi Artikel Basa Sunda Lengkap

Wilujeung sumping di blog sederhana sim kuring, ayeuna kuring bade ngajelaskeun tentang materi artikel dina basa sunda anu mangrupa materi anu diajarkeun di kelas XII SMA. Aya oge ayeuna didieu anu bade dijelaskeun nyaeta pengertian artikel sunda, sareng macem-macem atawa…

Materi Carita Pantun Sunda Lengkap

Carita pantun atawa lalakon pantun nyaeta carita rekaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruatan (ritual) anu disebut mantun. Mantun biasa dipirig ku kacapi sarta biasana dihaleuangkeun. Carita pantun biasanya dipagelarkeun sapeuting jeput nepi ka tutug teh dimimitian ti…

Wawacan Palaku jeung Karakter

Saatos kamari urang ngabahas materi wawacan jeung conto wawacan anu geus dicitak, ayeuna urang bakal ngabahas naon wae sareng hartos palaku jeung karakter wawacan. Saacan urang ngabahas palaku jeung karakter wawacan, sobat tiasa ninggal heula materi wawacan diluhur. wawacan Wawacan Wawacan nyaeta…

Conto Wawacan Anu Geus Dicitak

Saatos urang sadaya ngabahas Materi Ngenaan Wawacan, ayeuna urang bakal ngabahas conto-conto wawacan anu geus dicitak. Ngan ukur saeutik wawacan anu geus dicitak teh lantaran behaeula mah wawacan teh sakral pisan, dibacana oge ngan ukur sataun sakali, jadi teu loba…

Materi Ngenaan Wawacan

Wawacan teh asalna tina kata waca anu hartina “baca”. Sedengken wawacan harti anu sederhanana mah nyaeta “anu dibaca”. Ari pengertian sederhana tina wawacan mah nyaeta hiji karangan anu dibacana ngagunakeun wangun pupuh anu aya 17 tea. Dihandap ieu bakal aya…