basa sunda

Medar Artikel Basa Sunda

Medar Artikel Basa Sunda

Artikel teh ngabogaan harti salaku hiji karangan faktual (non fiksi) ngeunaan hiji masalah sacara lengkap, anu panjang teu tangtu, pikeun dimuat di media massa. Artikel kaasaup oge kategori tulisan views(sawangan, nyaeta tulisan anu eusina sawangan, ideu, opini, kumaha nu nulis ngajen kana hiji masalah atawa kajadian.Artikel teh hartian karya tulis lengkep dina media massa saperti surat kabar, maj...

Materi Artikel Basa Sunda Lengkap

Materi Artikel Basa Sunda Lengkap

Wilujeung sumping di blog sederhana sim kuring, ayeuna kuring bade ngajelaskeun tentang materi artikel dina basa sunda anu mangrupa materi anu diajarkeun di kelas XII SMA. Aya oge ayeuna didieu anu bade dijelaskeun nyaeta pengertian artikel sunda, sareng macem-macem atawa jenis-jenis artikel basa sunda.Pengertian Artikel Basa SundaArtikel nyaeta essey anu dimuat dina media massa saperti surat kaba...

Carita Pantun : Rajah, Deskripsi, Narasi, Dialog, Monolog, jeung Rajah Panutup

Carita Pantun : Rajah, Deskripsi, Narasi, Dialog, Monolog, jeung Rajah Panutup

Ayeuna sim kuring bade masihan materi basa sunda kelas XII nyaeta Carita Pantun. Upama nilik kana wangunna, carita pantun teh mangrupa wangun ugeran (puisi). Dijerona diwangun ku sababaraha bagian : aya bagian rajah, bagian deskripsi, bagian narasi, dialog jeung monolog, jeung rajah panutup/pamunah.Baca oge : Materi Carita Pantun Sunda Lengkap.Rajah PantunBagian rajah teh biasana sok ditembangkeun...

Materi Carita Pantun Sunda Lengkap

Materi Carita Pantun Sunda Lengkap

Carita pantun atawa lalakon pantun nyaeta carita rekaan anu dilalakonkeun ku juru pantun dina pagelaran ruatan (ritual) anu disebut mantun. Mantun biasa dipirig ku kacapi sarta biasana dihaleuangkeun. Carita pantun biasanya dipagelarkeun sapeuting jeput nepi ka tutug teh dimimitian ti bada isa. Ukuran carita pantun umumna paranjang. Dumasar kana mediana, carita pantun gelar dina lisan, sarta ngand...

Wawacan Palaku jeung Karakter

Wawacan Palaku jeung Karakter

Saatos kamari urang ngabahas materi wawacan jeung conto wawacan anu geus dicitak, ayeuna urang bakal ngabahas naon wae sareng hartos palaku jeung karakter wawacan. Saacan urang ngabahas palaku jeung karakter wawacan, sobat tiasa ninggal heula materi wawacan diluhur.wawacanWawacanWawacan nyaeta carita atawa lalakon anu ditulis dina wangun pupuh. Dina wawacan oge aya nu namina alur. Alur n...

Conto Wawacan Anu Geus Dicitak

Conto Wawacan Anu Geus Dicitak

Saatos urang sadaya ngabahas Materi Ngenaan Wawacan, ayeuna urang bakal ngabahas conto-conto wawacan anu geus dicitak. Ngan ukur saeutik wawacan anu geus dicitak teh lantaran behaeula mah wawacan teh sakral pisan, dibacana oge ngan ukur sataun sakali, jadi teu loba jelema anu nyaho wawacan.wawacan anu geus dicitak Wawacan Anu Geus DicitakKarangan R.H. Muhamad Musa : Wawacan Panjiwulung, Wawac...

Materi Ngenaan Wawacan

Materi Ngenaan Wawacan

Wawacan teh asalna tina kata waca anu hartina "baca". Sedengken wawacan harti anu sederhanana mah nyaeta "anu dibaca". Ari pengertian sederhana tina wawacan mah nyaeta hiji karangan anu dibacana ngagunakeun wangun pupuh anu aya 17 tea. Dihandap ieu bakal aya pengertian wawacan, gelarna wawacan, sareng cara nembangken wawacan. Silahkan menyimak.wawacan1. Pengertian / Hartos WawacanWawacan dina sast...