Materi Artikel Basa Sunda Lengkap

Wilujeung sumping di blog sederhana sim kuring, ayeuna kuring bade ngajelaskeun tentang materi artikel dina basa sunda anu mangrupa materi anu diajarkeun di kelas XII SMA. Aya oge ayeuna didieu anu bade dijelaskeun nyaeta pengertian artikel sunda, sareng macem-macem atawa jenis-jenis artikel basa sunda.

materi artikel basa sunda kelas xii
Pengertian Artikel Basa Sunda
Artikel nyaeta essey anu dimuat dina media massa saperti surat kabar, majalah, atawa internet. Ari eusina bisa mangrupa karya ilmiah, opini, atawa sawangan jeung pamadegan pribadi kana hiji hal, laporan lalampahan, atawa laporan ngeunaan kaayaan, bisa oge kritik kana hiji pasualan atawa kaayaan.
Macem-Macem Artikel Sunda
Upama nilik kana eusina artikel teh dibagi jadi 5, nyaeta:
  1. Artikel Narasi, nyaeta artikel anu nyaritakeun situasi atawa kanyataan boh dumasar kana runtuyan waktu boh kana runtuyan kajadian. Dina artikel narasi tangtu bae kudu aya tokohna. Sakumaha umumna dina carita, dicaritakeun lalampahan si tokoh dina nyanghareupan hiji kaayaan, konflik jeung pait peukeurna kahirupan.
  2. Artikel Deskripsi, nyaeta artikel anu ngagambarkeun kaayaan atawa kajadian luyu jeung kanyataan atawa fakta nepi ka kabayang ku nu maca.
  3. Artikel Eksposisi, nyaeta artikel anu medar hiji jejer. Bisa mangrupan pedaran, ngeunaan wangenan, atawa bagian tina gunana hiji konsep atawa bisa oge mangrupa lengkah-lengkah, cara-cara, atawa proses migawe hiji hal.
  4. Artikel Argumentasi, nyaeta karangan anu diwuwuhan ku alesan-alesan, kasangtukangna mangrupa kritik kana hiji perkara atawa pamadegan. Cirina biasana aya opini (sawangan/kamandang) pribadi tapi didasaran ku fakta jeung nepi ka katasima ka nu maca.
  5. Artikel persuasi, atawa disebut oge artikel pangjurunglaku atawa motivasi anu eusina mangrupa pangajak pikeun ngalakukeun hiji hal anu dianggap aya manfaatna.
Tah diluhur eta nyaeta materi basa sunda anu perna ku guru diajarkeun ka admin blog ieu. Mudah-mudahan artikel sim kuring ieu tiasa jadi mangpaat kanggo sadayana. Dulur sadayana tiasa ninggal conto artikel sunda anu pernah dijieun ku sim kuring sakaligus oge pelajaran anu ku kuring pernah bagikeun di ieu blog. Sok dibaca artikel wawacan sareng carita pantun.

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter

3 Comments

  1. Hatur nuhun

  2. Naon wae babagian anu aya dina artikel?

Leave a Reply to Siti Atiya NingsihCancel Reply