Medar Artikel Basa Sunda

Artikel teh ngabogaan harti salaku hiji karangan faktual (non fiksi) ngeunaan hiji masalah sacara lengkap, anu panjang teu tangtu, pikeun dimuat di media massa. Artikel kaasaup oge kategori tulisan views(sawangan, nyaeta tulisan anu eusina sawangan, ideu, opini, kumaha nu nulis ngajen kana hiji masalah atawa kajadian.

Artikel teh hartian karya tulis lengkep dina media massa saperti surat kabar, majalah, tabloid, jeung sajabana. Aya oge anu nyebutkeun, artikel nyaeta tulisan lepas anu eusina mangrupa opini hijijalma anu ngajujut hiji masalah nu tangtu, sipatna aktual ayawa kontroversial kalawan udagan pikeun mere nyaho )informatif) jeung ngayakinkeun (persuasif argumentatif), atawa ngahibur halayak nu maca (rekreatid).

1. Kalungguhan jeung Kagunaan Artikel

a. Penerjemah warta dina kalawarta
Pikeun kalawarta, tabloid, atawa majalah, artikel anu ditulis ku ahli dina widangna miboga fungsi minangka pangaping sakaligus minangka penerjemah jeung nganalisis warta. Artikel miboga fungsi pikeunngahijikeun fakta0fakta dina warta kana hiji wengkuan jentre, tandes, sarta ngeunah dibacana.
b. Wahana diskusi geusan neangan solusi sarta proses aktualisasi jeung eksistensi diri
 1. Wahana diskusi jeung sosialisasi gagasan.
 2. Saranan Kontribusi pamikiran pikeun mere solusi kana hiji masalah.
 3. Sarana aktualisasi sakaligus pikeuneksistensi diri.

2. Ciri Artikel Sunda

Artikel nu ditulis pikeun kalawarta atawa majalah mibanda tujuh ciri:
 1. Aya ngaran anu nulisna.
 2. Miboga gagasan nu aktual jeung atawa kontoversial.
 3. Gagasan nu diangkat dina tulisan kudu patali jeung kapentingan jalma rea.
 4. Ditulis kalayan referensial ku visi nu intelektual.
 5. Dipidangkeun dina basa nu hirup, populer, jeung komunikatif.
 6. Singget jeung tunntas.
 7. Orisinal

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter

4 Comments

 1. Waduh… nyimak dulu ya Mas…
  Saya mesti panggil istri saya buat translate nih artikel hehehe 😀

 2. Hatur nuhun

 3. Pami strukturna mana ieu kang?

Leave a Reply to Refsa NandaCancel Reply