Penurunan Tekanan Uap Larutan

Penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap ke dalam pelarut murni, akan menurunkan titik beku larutan dan kenaikan titik didih larutan. Kedua hal tersebut terjadi karena tekanan uap larutan (P) lebih rendah daripada tekanan uap pelarut murni (P˚). Mengapa adanya zat pelarut menyebabkan penurunan tekanan uap pada larutan? (Coba kalian pahami ilustrasi gambar dibawah !)

penurunan tekanan uap larutan
Pengaruh zat terlarut terhadap tekanan uap larutan

Pada keadaan (a) semua partikel zat relarut dapat menguap sehingga tekanan uap pelarutnya tinggi. Tekanan uap pada keadaan (a) adalah uap jenuhpelarut murni (P˚). Pada keadaan (b), kedalam pelarut murni ditambahkan zat pelarut yang lebih sukar menguap dan karena sifat yang sukar menguap tersebut, maka zat terlarut akan tetap berada didalam larutan. Dengan adanya zat terlarut tersebut, maka hanya sebagian saja zat pelarut yang dapat menguap sehungga terjadi penurunan tekanan uap larutan.


Menurut ahli kimi dari Perancis, yaitu Francois Raoult dikatakan bahwa “tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni”. Pernyataan ini dikenal dengan Hukum Raoult, yang secara matematik dapat dirumuskan sebagai berikut :
P= P˚ x Xp
Keterangan :
P = tekanan uap jenuh larutan
P˚ = tekanan uap jenuh pelarut murniXp = fraksi mol zat pelarut

Dengan adanya zat pelarut, maka partikel pelarut menjadi lebih sedikit yang menguap, sehingga memberi tekanan uap jenuhlarutan (P) lebih rendah daripada tekanan uap jenuh pelarut (P˚). Dengan demikian terjadi oenurunan tekanan uap larutan yang sering disebut dengan penurunan tekanan uap (∆P).

Penurunan tekanan uap (∆P) dapat dirumuskan sebagai berikut :
∆P = P˚ – P

Hubungan antara penurunan (∆P) dengan fraksi mol zat terlarut (Xt) dapat dirumuskan sebagai berikut :
P= P˚ x Xt

Coba kalian jelaskan bagaimana rumus tentang penurunan tekanan uap diperoleh! (Gunakan dua persamaan sebelumnya dan Xt + Xp = 1)
Tekanan uap dari benzena murni pada suhu 25˚ adalah 95,1 mmHg dan tekanan uap, uap toluena murni pada suhu yang sama adalah 28,4 mmHg. Apabila suatu larutan terdiri atas toluena dan benzena yang memiliki fraksi mol sama, bagaimana cara memperoleh benzena murni? Cara memperolehnya dengan distilasi. Manakah yang lebih dulu menguap antara benzena dan toluena? Perhatikan penjelasan berikut!

Tekanan uap larutan murni ditentukan terlebih dahulu, perhitungannya sebagai berikut.

Xbenzena = Xtoluena
Xbenzena + Xtoluena = 1
Xbenzena = Xtoluena = 0.5

a. Tekanan Uap Total Larutan Murni

Pbenzena       = Xbenzena x P˚benzena
                        = 0.5 x 95.1 mmHg = 47.6 mmHg

Ptoluena        = Xtoluena x P˚toluena
                        = 0.5 x 28.4 mmHg = 14.2 mmHg

Ptotal             = Pbenzena + Ptoluena
                        = 47.6 mmHg + 14.2 mmHg
                        = 61.8 mmHg

b.  Fraksi mol masing masing zat pada keseimbangan

Xuap benzena = 47.6mmHg/61.8mmHg = 0.77
Xuap toluena = 14.2mmHg/61.8mmHg = 0.23

Tekanan uap murni benzena (95.1 mmHg pada suhu 25˚C) lebih besar daripada tekanan uap murni toluena (28.4 mmHg pada suhu 25˚C). Dalam larutan benzena-toluena, benzena merupakan komponen yang lebih mudah menguap dibandingkan toluena.

Semula Xbenzena = Xtoluena = 0.5, kemudian setelah mencapai keseimbangan dengan uap larutan ternyata Xbenzena dalam bentuk uap bertambah menjadi 0.77. Jadi, suatu larutan ideal pada keseimbangan tekanan uap, zat yang mudah menguap akan menghasilkan jumlah uap yang lebih banyak daripada zat lain dalam larutan.

Rangkaian sederhana dengan cara penguapan dan kondensasi dapat digunakan untuk memperoleh benzena murni (Gambar dibawah). Berdasarkan hasil perhitungan diatas, tekanan uap, dan fraksi mol benzena lebih besar daripada toluena, sehingga benzena lebih mudah menguap. Uap benzena mengalir pada kolom fraksinasi kemudian mengalami kondensasi dan diperoleh benzena murni.
distilasi bertingkat campuran benzena-toluena
distilasi bertingkat campuran benzena-toluena

Tugas Soal Teks Cerita Sejarah Beserta Jawabannya

Halo sahabat, pada pagi tadi di sekolah saya telah belajar cerita teks sejarah yang merupakan materi yang pertama saya pelajari di kelas 12 ini. Pada saat pertama kali masuk guru saya langsung memberikan tugas dan soal latihan yang berkaitan dengan teks cerita sejarah.

Saya rasa materi ini cukup mudah untuk dipelajari asalkan sobat semua rajin untuk membaca dan menghilangkan rasa malas sahabat semua. Adapun berikut akan saya berikan soal teks cerita sejarah yang telah diberikan oleh guru saya pada pagi hari lengkap dengan jawabannya.

Baca juga : Materi teks cerita sejarah lengkap.


Soal

 1. Cari pengertian dari cerita teks sejarah.
 2. Cari ciri-ciri dari teks cerita sejarah.
 3. Cari struktur dari cerita teks sejarah.
Jawaban
 1. Pengertian teks sejarah : Teks cerita sejarah adalah teks yang didalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah.
  Dan juga merupakan pengisahan yang disusun berdasarkan kronologi atau urutan waktu.
 2. Ciri ciri teks cerita sejarah :
  -Menceritakan masa lalu
  -Menggunakan verba
  -Menggunakan kalimat lampau
  -Menggunakan frase adverbial
  -Menceritakan masa lampau ( fakta )
  -Menggunakan kalimat naratif/deskriptif
  -Berdasarkan fakta
 3. Struktur teks cerita sejarah :
  -Orientasi ( pengenalan )
  -Peristiwa ( event )
  -Reorientasi ( pengenalan kembali )
Itu semua merupakan soal teks cerita sejarah yang diberikan oleh guru saya di sekolah. Adapun jawaban itu semua saya yakin benar karena itu merupakan jawaban yang benar dan mendapat nilai sempurna. Tapi bagi yang ingin mengetahui kaidah atau ciri kebahasaan dari teks cerita sejarah bisa dilihat dibawah ini.

Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah
a. Menggunakan bentuk lampau (peristiwa telah terjadi).
b. Menggunakan konjungsi untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian, misalnya dan, tetapi, setelah     itu, dan kemudian.
c. Menggunakan keterangan dan frasa adverbial untuk mengungkapkan tempat, waktu, dan cara.             Misalnya kemarin, di rumah saya, dan pelan-pelan.
d. Menggunakan kata kerja yang menyatakan tindakan, misalnya pergi, tidur, lari, dan membeli.Conto Wawacan Anu Geus Dicitak

Saatos urang sadaya ngabahas Materi Ngenaan Wawacan, ayeuna urang bakal ngabahas conto-conto wawacan anu geus dicitak. Ngan ukur saeutik wawacan anu geus dicitak teh lantaran behaeula mah wawacan teh sakral pisan, dibacana oge ngan ukur sataun sakali, jadi teu loba jelema anu nyaho wawacan.

wawacan anu geus dicitak
wawacan anu geus dicitak

 Wawacan Anu Geus Dicitak

 1. Karangan R.H. Muhamad Musa : Wawacan Panjiwulung, Wawacan Al-Muhtar, jeung Wawacan Raja Sudibya.
 2. Karangan R.A.A. Martanagara : Wawacan Batara Rama ( salinan tina sastra india ).
 3. Karangan H. Abdussalam : Wawacan Rengganis ( salinan tina sastra Jawa ).
 4. Karangan Tubagus Djajadilaga : Wawacan Kidung Sunda, jeung Wawacan Lenggang Kancana.
 5. Karangan R. Suriadiredja : Wawacan Purnama Alam
 6. Karangan M.K. Hardjakusumah : Wawacan Dipati Imbanegara, jeung Wawacan Dipati Ukur ( salinan tina babad ).
 7. Karangan M. Satradiredja : Wawacan Prabu Undrayana, jeung wawacan Darmawulan ( salinan tina sastra Jawa )
 8. Karangan R. Memed Sastrahadiprawira : Wawacan Enden Saribanon jeung Sempalan tin Carita Mahabarata
 9. Karangan Engkawidjaya : Wawacan Nyai Sumur Bandung jeung Wawacan Lutung Kasarung.
 10. Karangan M.A. Salmun : Wawacan Moro Julang ngaleupaskeun Peusing jeung Wawacan Ciung Wanara.
Diluhur nyaeta 10 Pengarang Wawacan anu wawacanna geus dicitak. Saya sangat berterima kasih apabila ada sodara yang ingin memberikan kritik dan saran di kolom komentar mengenai “wawacan anu geus dicitak”.

Materi Ngenaan Wawacan

Wawacan teh asalna tina kata waca anu hartina “baca”. Sedengken wawacan harti anu sederhanana mah nyaeta “anu dibaca”. Ari pengertian sederhana tina wawacan mah nyaeta hiji karangan anu dibacana ngagunakeun wangun pupuh anu aya 17 tea. Dihandap ieu bakal aya pengertian wawacan, gelarna wawacan, sareng cara nembangken wawacan. Silahkan menyimak.

wawacan
wawacan

1. Pengertian / Hartos Wawacan

Wawacan dina sastra sunda wawacan teh nyaeta hiji karangan anu ditulis dina wangun pupuh. Eusina ngebrehken hiji gunggungan carita anu ngandung hiji tema. Caritana panjang, sabab diwangun ku loba palaku anu ngalalakon sarta jalan caritana loba bagianana. 
Wawacan kaasup kana wangun fiksi. Nyaeta naon-naon anu dicaritakeun sagemblengna ukur rekaan atawa imajinasi pangarang.

2. Gelarna Wawacan

Gelarna wawacan nyaeta jol na tina kasusastraan Jawa dina abad ka tujuh belas. Mimiti ayana ti lingkungan menak, santri, bupati, sareng lingkungan pasantren.
Conto-conto wawacan anu aya di lingkungan pasantren nyaeta :
 • Wawacan Amir Hamzah.
 • Wawacan Nabi Paras.
 • Wawacan Gusti Patimah di babarkeun.

3. Cara Nembangkeun Wawacan

Lantaran dumasar kana patokan pupuh, wawancara biasana ditembangkeun make lagam pupuh anu 17. Cara nembangkeunnana dibedaskeun, didengekeun nunu nu aya dina eta riungan, anu kitu teh nyeta disebut seni beluk.
Wawacan anu mangrupa karya anonotem diantarana wae wawacan Ogin, Ahmad Muhamad, Samaun, Ranggawulung, Surianingrat, Suriakarta, Amir Hamzah, Darumaya, Indra Bangsawan, Abdulu Muluk, Johar Manikan, jeung Nabi Yusuf.
Aya oge conto-conto wawacan anu geus dicitak tiasa ditinggal DISINI.

Materi Agama Kelas 12

Pada artikel ini saya akan menuliskan semua materi kelas 12 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ( PAI). Materi ini saya ambil dan tulis secara rutin dengan sumber dari LKS dan juga catatan saya sendiri selama di sekolah.

Sumber LKS yang saya ambil adalah LKS Pendidikan Agama Islam berdasarkan Kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh “Viva Pakarindo” yang ditujukan untuk SMA/MA dan SMK/MAK kelas XII/12 Semester 1. Saya memakai LKS ini karena memang LKS inilah yang dipakai oleh sekolah saya untuk memberikan atau latihan soal.

Baca juga : Materi Agama Kelas 12 Semester 2

Berikut merupakan daftar yang akan saya pelajari di kelas 12 SMA selama semester 1 ini. Bagi sobat yang ingin melihat materinya secara lebih rinci lagi, sobat tinggal klik saja materi yang sobat inginkan.

1. Iman Kepada Hari Akhir

 1. Pengertian Iman Kepada Hari Akhir.
 2. Dalil Naqli dan Dalil Aqli tentang Hari Akhir.
 3. Nama-nama Hari Akhir.
 4. Hal-hal yang Berkaitan dengan Hari Akhir.
 5. Kiamat Sugra dan Kubra.
 6. Balasan Amal Baik dan Buruk.
 7. Hikmah Beriman Kepada Hari Akhir.
 8. Penerapan Hikmah Beriman Kepada Hari Akhir.

2. Berbuat Baik Kepada Orang Tua

 1. Pentingnya Berbuat Kebaikan kepada Orang Tua.
 2. Keutamaan Berbuat Baik kepada Orang Tua dan Hadis Terkait.
 3. Ayat Alquran tentang Perintah Berbuat Baik kepada Orang Tua.
 4. Akibat durhaka kepada Orang Tua.
 5. Batas Menyusui Seorang Anak.

3. Pernikahan

 1. Ketentuan Perkawinan.
 2. Mahar.
 3. Pelaksanaan Walimah dalam Pernikahan.
 4. Macam-macam Pernikahan.
 5. Putusnya Pernikahan.
 6. Hak dan Kedudukan Wanita dalam Keluarga.
 7. Tata Cara Pernikahan dalam Islam.
 8. Hikmah Pernikahan dalam Islam.

4. Strategi Dakwah dan Perkembangan Islam di Indonesia

 1. Masuknya Islam Ke Indonesia.
 2. Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia.
 3. Peranan Umat Islam pada Masa Penjajahan.
 4. Contoh-contoh Perkembangan Islam di Indonesia.
 5. Keteladanan Perkembangan Islam di Indonesia.

5. Berpikir Kritis dan Bersikap Demokratis

 1. Makna berpikir kritis.
 2. Makna bersikap Demokratis.
 3. Ayat-ayat Alquran tentang Bersikap Demokratis.
Itulah mungkin beberapa materi yang akan saya tulis di blog ini, bagi sodara yang ingin request materi atau menanyakan sesuatu bisa langsung saja komentar dibawah pos. Dan bagi blogger yang ingin copas artikel di blog ini diharapkan untuk memberikan sumber dengan link aktif.

Post pertama blog materi kelas 12

Halo pelajar, pada post pertama ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan alasan maupun tujuan dibuatnya blog materi kelas 12 ini. Sebenarnya saya sudah mempunyai beberapa blog yang cuku aktif, yakni RefsaBlogs, dan Toko Sulap Refsa. Namun saya juga ingin membuat blog dengan judul materi kelas 12 yang mungkin akan bermanfaat bagi orang kelak atau mungkin juga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri.

Oke langsung saja saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Refsa Nanda Pamungkas, siswa kelas 12 di SMAN 1 PADALARANG. Saya berada dikelas 12 MIA 2 atau mungkin yang dulu disebut dengan IPA. Saya adalah angkatan pertama yang “kebagian” sekolah dengan KURIKULUM 2013. Itu tentu saja membuat saya bangga karena sekolah saya juga sekolah pertama di Padalarang yang dipercaya untuk menerapkan kurikulum 2013 ini.

Lalu adapun alasan saya membuat blog ini adalah agar saya dapat mengulang kembali apa yang baru saya pelajari di sekolah secara rutin dan menulisnya di blog ini. Adapun mata pelajaran yang akan saya tulis blog ini adalah :

 1. Kimia
 2. Fisika
 3. Biologi
 4. Matematika minat
 5. Matematika wajib
 6. Penjas
 7. Agama
 8. Bahasa Inggris wajib
 9. Bahasa Inggris minat
 10. Seni Budaya
 11. Sejarah
 12. PKn
 13. Prakarya
 14. Bahasa Indonesia
 15. Basa Sunda
 16. dan juga akan ada Berita Seputar Pendidikan
Itulah daftar pelajaran yang akan rutin saya tulis di blog materi kelas 12 ini. Maaf karena di blog ini saya tidak memuat materi seperti Sosiologi dan sebagainya karena memang saya bukan dari jurusan IPS/IIS melainkan IPA/MIA.