Wawacan Palaku jeung Karakter

Saatos kamari urang ngabahas materi wawacan jeung conto wawacan anu geus dicitak, ayeuna urang bakal ngabahas naon wae sareng hartos palaku jeung karakter wawacan. Saacan urang ngabahas palaku jeung karakter wawacan, sobat tiasa ninggal heula materi wawacan diluhur.

palaku jeung karakter wawacan
wawacan

Wawacan

Wawacan nyaeta carita atawa lalakon anu ditulis dina wangun pupuh. Dina wawacan oge aya nu namina alur. Alur nyaeta runtuyan kajadian anu ngawangun carita. Secara umum, alur wawacan diwangun ku :
 1. Bubuka wawacan.
 2. Munculna masalah.
 3. Masalah muncer (klimaks).
 4. Ngarengsekeun masalah.
 5. Pungkasan carita atawa akhir carita.
1. Dina bubuka wawacan anu sok disebutkeun teh nyaeta ngaran nagara, raja, jeung sajabana.
2. Muncul masalah nyaeta mulai munculna masalah dina eta wawacan.
3. Masalah muncer, didinya mulai muncakna masalah atawa ngarekahan.
4. Ngarengsekeun masalah. Dina wawacan aya 3 cara ngarengsekeun masalah nyaeta:
 • Musyawarah mufakat
 • Maehkeun salahsahiji palakuna.
 • Ngaleungitkeun perkara anu jadi masalah.
5. Pungkasan carita, biasana dina pungkasan/tungtung carita rupa-rupa rahasiah biasana kabuka.

Palaku Wawacan

Anu disebut palaku dina wawacan nyaeta ngaran-ngaran, boh jalma boh sasatoan anu ngalalakon dina carita. Palaku wawacan dibagi-bagi jadi 3 golongan nyaeta:
 1. Palaku utama (Protagonis). Nyaeta palaku anu nyekel peran utama ti awal nepi ka akhir.
 2. Palaku kadua (Antagonis). Nyaeta palaku anu marengan, maturan, atawa lawan palaku utama anu disebutna antagonis.
 3. Palaku tambahan (Figuran). Nyaeta palaku anu peranna teu pati penting.

Karakter Wawacan

Dina wawacan aya karakter anu hade jeung goreng. Conto karakter dina wawacan panji wulung nyaeta pinunjul, sabar, daek diajar, gede wawanen, daek tutulung, hormat kanu jadi kolot, ngahargaan ka sasama jeung karakter positif lainna.

Newsletter Updates

Enter your email address below to subscribe to our newsletter

Leave a Reply